คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

สาขาวิชา
ศิลปกรรม

สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิค

ปรัชญา
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจริยธรรม ประยุกต์นำวิชาชีพ

คณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
 2. นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
 3. ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา
 4. มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
 • การบินระหว่างประเทศ
 • อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม
 • เลขานุการ
 • นิเทศศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • บริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์  
 • ธุรกิจการบิน
 • ประวัติและความสำคัญของแหล่งการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเทศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม
 • การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
 • การดำเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม
 • งานฝ่ายแม่บ้าน
 • ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มัคคุเทศก์

งานธุรกิจการท่องเที่ยว

งานด้านการขนส่ง

นักประชาสัมพันธ์

งานโรงแรมและรีสอร์ท

งานธุรกิจการบิน