วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

อาชีวะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

สมัครเรียน

อาชีวะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 62

สมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

 • ศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ แปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • การทำงบการเงิน การบัญชีของสถานประกอบการ
 • การประยุกต์งานบัญชีกับคอมพิวเตอร์
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี

คณะวิชาการตลาด

 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด

คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจและการจัดการเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องเรียนที่ทันสมัย เน้นการฝึกทักษะสู่การปฏิบัติจริง


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนศิลปะการถ่ายภาพ ศิลปะการจัดวาง การปั้นโมเดล 3 มิติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

 • ศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ 
 แปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • การทำงบการเงิน การบัญชีของสถานประกอบการ
 • การประยุกต์งานบัญชีกับคอมพิวเตอร์
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี

คณะวิชาการตลาด

 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด

คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

คณะวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง และศาสตร์อื่นๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ อีกทั้งยังเสริมศักยภาพด้วยกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม เช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer) และ Cisco Networking Academy


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจและการจัดการเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องเรียนที่ทันสมัย เน้นการฝึกทักษะสู่การปฏิบัติจริง


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนศิลปะการถ่ายภาพ ศิลปะการจัดวาง การปั้นโมเดล 3 มิติ


ทำไมควรเลือกเรียนที่ว.ไทยบริหาร

 • เปิดสอนภาษาต่างประเทศถึง 3 ภาษา
 • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศตลอดทุกปี
 • ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง
 • สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • เดินทางสะดวก ติดสถานีรถไฟสายสีเขียว

รายละเอียดการสมัคร

 1. 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

  ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

 2. 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

  2.2 สำเนาบัตรประชาชน

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

  2.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

  2.5 ค่าเล่าเรียน

 3. 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  สมัครได้บัดนี้ - 31 พ.ค. 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
  ตั้งเเต่เวลา 9.00 - 16.30 น.
  ณ ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  หรือสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ คลิก

 4. 4 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

  โทร. 02-522-7777

  Website: www.thai-tech.ac.th/elt/

  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
กลับสู่เว็บไซต์หลัก