เพลงมาร์ช ประจำวิทยาลัย

ไทยบริหารธุรกิจฯงามกระเดื่องรุ่งเรืองฟ้า สถาบันการศึกษาทรงศักดิ์ศรี เลือดฟ้าขาวเข้มข้นทุกคนมี ไทยบริหารฯถิ่นนี้ศรีอำไพ  ฝึกฝนเร่งเรียนเพียรศึกษา วิชาการก้าวหน้ามุ่งมั่นหมาย

ร่วมเสริมแรงแข็งขยันฝ่าฟันไป ร่วมฤทัยเสริมสร้างสรรค์คุณความดี มาพี่น้องฟ้าขาวร่วมแรงมั่น ร่วมสร้างสรรค์สามัคคีทวีศักดิ์ศรี ไทยบริหารธุรกิจฯเคียงคู่ฟ้าคู่ธานี น้องและพี่ยึดมั่นความมั่นคง 

ร่มโพธิ์ทองถิ่นนี้ที่รักยิ่ง ช่างเพริศพริ้งด้วยฤทัยใจประสงค์ สร้างสถิตย์ความสามารถศาสตร์ดำรงค์ เกียรติยืนยงไทยบริหารธุรกิจฯ นิจนิรันดร์