คณะวิชาการตลาด

ประเภทวิชา
พณิชยกรรม

สาขาวิชา
พณิชยการ

สาขางาน
การตลาด

คณะวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด  

กิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การตลาดยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • การตลาด
 • การประชาสัมพันธ์
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • การจัดการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจ
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • การวิจัยทางธุรกิจ
 • การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักการตลาด

ครู/อาจารย์

นักการขาย

นักประชาสัมพันธ์

นักโฆษณา

ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ