คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขางาน
  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจริยธรรม ประยุกต์นำวิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe 
 • ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ
 • การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
 • ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสูง
 • การเขียนโปรแกรมเว็บ
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • การเขียนโปรแกรมภาษา C , C++, VB
 • เข้าใจการสื่อสารข้อมูล Data Comunication and Network

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเมอร์

ผู้ควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ครู อาจารย์

นักเขียนโปรแกรมประยุกต์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว