คณะวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

สาขาวิชา
ศิลปกรรม

สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก

ปรัชญา
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจริยธรรม ประยุกต์นำวิชาชีพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์  เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิค ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความรู้ที่จะได้รับ

 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมกราฟิก Microsoft,Adobe 
 • ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก มีเครื่องมือที่ทันสมัย Professional
 • กราฟิกแอนนิเมชั่น สร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
 • หลักการถ่ายภาพ ช่างถ่ายภาพ ผลิตสื่อโฆษณา
 • การออกแบบ UI and UX
 • การตัดต่อดิจิตอลและผลิตสื่อมัลติมิเดีย
 • การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

ครีเอทีฟ

ครู อาจารย์

นักกราฟิก ดีไซเนอร์

นักออกแบบ

นักกราฟิกอาร์ต

ประกอบธุรกิจส่วนตัว