คณะวิชาคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชา
พณิชยกรรม​

สาขาวิชา
พณิชยกรรม

สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปรัชญา
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจริยธรรม ประยุกต์นำวิชาชีพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

โอกาสความก้าวหน้า

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์ธรุกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวคอมพิวเตอร์

ความรู้ที่จะได้รับ

 • การใช้โปรแกรมMicrosoft, Adobe 
 • ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ
 • การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ
 • ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสูง
 • การเขียนโปรแกรมเว็บ
 • การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาชีพที่รองรับ เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมเมอร์

ครู อาจารย์

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้ควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นักเขียนโปรแกรมประยุกต์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว