คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์

ประธานที่ปรึกษา กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
chatchai.poon@thai-tech.ac.th

นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์

ผู้รับใบอนุญาต กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
kamonchanok.pook@thai-tech.ac.th

นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
yaowaluck.pan@thai-tech.ac.th

หัวหน้าสำนักงาน

นางรุ่งทิวา สุขอนันต์

หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานการศึกษา

นางสาวจิตินันท์ อิสโม

หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

นางสาวสุทธิดา ทอกี่

หัวหน้าศูนย์บ่งเพาะ
suttida.tor@thai-tech.ac.th

นางปราณี เกษมสวัสดิ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ

นายไทยรัฐ ฤทธิไกรพิชญ์

หัวหน้างานแนะแนวประชาสัมพันธ์